Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale:

 

1. elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea şi utilizarea infrastructurii de transport şi punerea acestei infrastructuri la dispoziţia utilizatorilor, potrivit legii, în limita domeniului său de activitate;

 2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor;

3. elaborează şi implementează strategii, politici şi programe de dezvoltare în domeniul infrastructurii de transport, în limita domeniului său de activitate, precum şi al activităţilor de transport, în concordanţă cu strategiile naţionale şi internaţionale;

4. elaborează şi propune spre aprobare Strategia naţională de siguranţă rutieră şi planul de acţiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 6 alin. (2) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;

5. asigură managementul siguranţei infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;

6. elaborează şi implementează strategii, politici şi programe privind reţeaua de drumuri publice din România: drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale şi străzi;

7. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat, care fac parte integrantă din sistemul naţional de transport, potrivit art. 4 şi 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, din celelalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă;

9. notifică Comisiei Europene şi/sau statelor membre măsurile de transpunere a directivelor Uniunii Europene, potrivit domeniului său de responsabilitate, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;

10. elaborează şi fundamentează propunerile privind poziţiile României pe problematica afacerilor europene în domeniul său de competenţă, potrivit legii;

11. fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate;

12. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat şi din credite externe, în domeniul său de activitate;

13. exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;

14. elaborează şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul său de activitate şi asigură gestionarea întregului proces de privatizare şi postprivatizare pentru unităţile de sub autoritatea sa şi/sau la care este acţionar;

15. aprobă sau supune aprobării, după caz, tarifele percepute, în condiţiile legii, de instituţiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizaţii şi licenţe, precum şi tarifele pentru eliberarea atestatelor şi certificatelor profesionale, şi pentru efectuarea activităţilor din domeniul managementului siguranţei infrastructurii rutiere, precum şi pentru alte prestaţii specifice, potrivit legii;

16. asigură organizarea şi dezvoltarea cercetării în domeniul transporturilor şi asigură valorificarea acesteia, ca informaţii de interes public, prin reglementări tehnice şi alte activităţi specifice de reglementare, potrivit legii;

17. organizează şi finanţează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice şi a fondurilor documentare specializate din domeniul transporturilor, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;

18. promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a transporturilor, asigură condiţiile unui mediu concurenţial în cadrul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport;

19. elaborează şi promovează cadrul legal în vederea stimulării investiţiilor în domeniul său de activitate;

20. iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniul său de activitate;

21. reprezintă, în condiţiile legii, interesele României în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor şi a altor tratate la care România este parte, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţi şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale de interes din domeniul său de activitate;

   22. reprezintă, în condiţiile legii, interesele României în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în vigoare, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu entităţi din statele membre ale Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă;

   23. susţine promovarea intereselor operatorilor economici autohtoni de profil pe pieţele internaţionale;

   24. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de construcţii şi infrastructuri, inclusiv din punct de vedere al protecţiei mediului, în limita domeniului său de activitate;

25. asigură administrarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor de transport aparţinând domeniului public şi ale echipamentelor de interes naţional din sistemul naţional de transport, în limita domeniului său de activitate;

26. asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public, în limita domeniului său de activitate;

27. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport;

28. sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public;

29. stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor;

30. concesionează, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului din domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;

31. avizează şi supune spre aprobare Guvernului metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare şi alte tarife care sunt în competenţa de aprobare a Guvernului, potrivit legii;

32. stabileşte volumul de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători le pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi 1107/70 ale Consiliului;

33. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale, în limita domeniului său de activitate;

34. stabileşte prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informaţional privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public, în limita domeniului său de activitate;

35. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului schema reţelei naţionale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor şi a mărfurilor între toate localităţile ţării, precum şi conectarea infrastructurilor naţionale de transport la principalele infrastructuri internaţionale de transport, în limita domeniului său de activitate;

36. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania naţională care administrează infrastructura feroviară şi contracte de servicii publice cu societăţile naţionale şi/sau cu societăţile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători, potrivit art. 37-39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

37. emite certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat de sub autoritatea ori din subordinea sa, potrivit legii;

38. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, din fonduri ale Uniunii Europene şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse legal constituite, din domeniul său de activitate;

39. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările din domeniul său de activitate aflate în competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, susţinând necesitatea, oportunitatea şi eficienţa economică a acestora; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;

40. desemnează organisme tehnice specializate pentru: elaborarea şi punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice, asigurarea pregătirii profesionale şi perfecţionării personalului din transporturi, efectuarea certificării şi înmatriculării mijloacelor de transport şi asigurarea inspecţiei şi controlului acestora, efectuarea certificării operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, efectuarea certificării personalului cu atribuţii în domeniul siguranţei transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

41. îndeplineşte funcţia de autoritate de implementare a proiectelor de infrastructură din domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;

42. coordonează programele de asistenţă tehnică acordate de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale, la nivelul ministerului putându-se organiza unităţi de implementare a proiectelor (UIP);

43. asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă, care i-au fost repartizate, corespunzător domeniului său de activitate, şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin specifice, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

44. organizează, coordonează şi controlează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul de mobilizare şi Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare, potrivit Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată;

45. asigură îndeplinirea atribuţiilor în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011;

46. îndeplineşte atribuţii rezultate din calitatea de membru al Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului, potrivit Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare;

47. asigură managementul protecţiei civile în domeniul său de competenţă, potrivit Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

48. gestionează asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile, acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;

49. desfăşoară activităţi specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităţilor şi liniilor directoare ale acţiunilor preconizate în domeniul reţelelor de transport transeuropene;

50. asigură implementarea acţiunilor specifice necesare interoperabilităţii reţelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice;

51. planifică, pregăteşte, atribuie, negociază, implementează şi urmăreşte derularea contractelor de parteneriat public-privat şi a celor de concesiune de servicii şi lucrări publice din domeniul său de activitate, în condiţiile legii;

52. analizează şi monitorizează fluctuaţiile de personal din cadrul unităţilor aflate în subordinea şi sub autoritatea sa, dacă legea nu prevede altfel;

53. analizează şi monitorizează situaţiile financiar-contabile şi angajările de fonduri indiferent de sursele de finanţare pentru unităţile aflate în subordinea şi sub autoritatea sa, dacă legea nu prevede altfel;

54. asigură dialogul permanent cu mass-media şi societatea civilă în general şi colaborează cu sindicatele, patronatele şi alte asociaţii legal constituite în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;

55. asigură relaţiile dintre Guvern şi Parlament, în problemele specifice, pentru domeniile sale de activitate.

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!