Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

 

 

ANUNȚ PUBLICITAR

Având în vedere importanţa activităţii de elaborare rapoarte de evaluare în procesul de privatizare a companiilor/societăţilor naţionale şi societăţilor are funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cât şi pentru derularea altor operaţiuni la care legislaţia incidentă în domeniul privatizării în vigoare prevede elaborarea unor rapoarte de evaluare, este necesar ca persoanele juridice interesate să realizeze astfel de lucrări la cererea Ministerului Transporturilor sau a operatorului economic, să fie agreate de către Ministerului Transporturilor.


În acest scop, persoanele juridice interesate să participe (solicitant) la proceduri de achiziții publice derulate de Ministerul Transporturilor și/sau de companiile și/sau societățile naționale sau societățile (unități) aflate sub autoritatea MT, pentru contractarea serviciilor de elaborare a rapoartelor de evaluare întocmite conform legislației în vigoare în domeniul privatizării vor depune documentaţia care va sta la baza agreerii a Ministerul Transporturilor – Direcţia Generală Management și Strategie, la Registratura Generală, Intrarea G.
Documentaţia pentru agreere va cuprinde:


1. Documente şi informaţii despre Solicitant:
a) act constitutiv, acte adiţionale relevante (copii certificate şi ştampilate “conform cu originalul”);
b) certificatul de înmatriculare la O.R.C. (copie, certificată și ștampilată ”conform cu originalul”);
c) bilanţ contabil pentru ultimul exerciţiu financiar anual incheiat (copie certificată şi ştampilată “conform cu originalul”);
d) documente eliberate de ANEVAR sau alt organism de profil, recunoscut internațional, membru IVSC, din care să rezulte calitatea de membru pe anul în curs şi documente care atestă plata cotizaţiei la acest organism profesional (copii certificate şi ştampilate “conform cu originalul”);
e) scrisoare de bonitate bancară (original sau copie legalizată);
f) dovada privind achitarea “la zi” a obligaţiilor fiscale (original sau copie legalizată). Documentele eliberate de autoritățile competente vor fi prezentate in termenul de valabilitate la data înregistrării documentației la Registratura MT
g) dovada privind achitarea “la zi” a taxelor locale (original sau copie legalizată). Documentele eliberate de autoritățile competente vor fi prezentate in termenul de valabilitate la data înregistrării documentației la Registratura MT
h) lista principalelor lucrări executate (în original): Rapoarte de evaluare întocmite conform Standardelor de evaluare bunuri și procedurilor ANEVAR, în vigoare;
i) situaţia privind numărul de personal de specialitate total, din care salariaţii permanenţi şi colaboratori (evaluatori membri titulari/membri acreditati ANEVAR, activi), din care situația salariaților permanenți și colaboratori, în original;
j) curriculum vitae pentru salariaţi (colaboratori), specialişti în domeniul evaluării (evaluatori membri titulari/membri acreditati ANEVAR, activi), în original;
k) atestate profesionale ale specialiştilor (colaboratorilor) și legitimațiile eliberate de ANEVAR sau de un alt organism de profil, recunoscut internațional, membru IVSC (organizația internatională non-profit International Valuation Standards Council) (copie, semnată și ștampilată pentru conformitate);
l) referinţe de la cel puţin 2 beneficiari, în original.

 

2. Nota de prezentare a Solicitantului - în original, va include in mod succint informațiile relevante despre activitatea Solicitantului: data înființării, data de când este membru activ ANEVAR sau al unui organism de profil, recunoscut internațional, membru IVSC (organizația internatională non-profit - International Valuation Standards Council), rezultate financiare (cifră de afaceri, rezultat profit/pierdere) pentru ultimul exercițiu financiar anual încheiat) principalii beneficiari, număr personal de specialitate, din care colaboratori, membri activi ANEVAR sau alt organism de profil, recunoscut internațional, membru IVSC etc., situație juridică și patrimonială a Solicitantului etc.

 

3. Proiectul unui raport de evaluare – în original, semnat și ștampilat pentru conformitate

Fișa de agreere emisă de Ministerul Transporturilor acordă Solicitantului dreptul să participe la proceduri de achiziții publice derulate de Ministerului Transporturilor și/sau de companiile sau societățile (unități) aflate sub autoritatea MT, pentru contractarea serviciilor de elaborare a rapoartelor de evaluare întocmite conform legislației în vigoare, pentru programe de privatizare, divizare, fuziune etc.

Relaţii suplimentare se obţin la Serviciul Privatizare – Direcția Generală Management și Strategie nr. de telefon 021/319.62.12.

Anunţ valabil până la data de: nespecificat

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!