Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

 

Anunt

CONSULTARE PRIVIND PROIECTUL DE DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere accesare

 

1.Cuvânt înainte
Este inițiată această consultare publică, cu scopul de a colecta opiniile tuturor celor interesați cu privire la propunerile Comisiei Europene de modificare a Directivei 2003/59/CE și a Directivei 2006/126/CE.
Termenul până la care sunt așteptate opinii, comentarii și sugestii argumentate privitoare la textul propunerii este de 10 zile lucrătoare de la data afișării pe pagina electronică a Ministerului Transporturilor. Propunerile vor fi transmise în format electronic, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activaţi JavaScript pentru a o vedea. .

2. Rezumat
Directiva 2003/59/CE, transpusă în dreptul intern prin OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, reglementează calificarea inițială și formarea periodică conducătorilor auto care conduc vehicule din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE cu intenția de a ridica standardul profesional al conducătorilor auto viitori și existenți, în scopul creșterii siguranței rutiere și a calității prestației, precum și a reducerii poluării și consumului de combustibil.
Pentru aceasta, directiva stabilește o curicula de obiective ale calificării și de competențe pe care trebuie să le dobândească conducătorii auto. De asemenea sunt stabilite un model a certificatului de competență profesională, obligația de a urma o formare periodică, precum și locul în care aceasta poate fi urmată.
În urma evaluării ex-post a care a avut loc, cu privire la implementarea și aplicarea directivei, a rezultat că aceasta a avut un efect pozitiv asupra sectorului transportului rutier. Au fost totuși identificate și unele deficiențe, respectiv:
Principalele deficiențe identificate au fost:
(1)dificultățile întâmpinate de conducătorii auto în a obține recunoașterea formării încheiate/parțial încheiate într-un alt stat membru;
(2)conținutul formării, doar parțial relevant pentru nevoile conducătorilor auto;
(3)dificultățile și insecuritatea juridică în ceea ce privește interpretarea excepțiilor;
(4)lipsa de coerență între cerințele privind vârsta minimă prevăzute în Directiva privind formarea conducătorilor auto profesioniști (2003/59/CE) și în Directiva privind permisele de conducere (2006/126/CE), ambiguitatea în ceea ce privește posibilitatea de a combina formarea conducătorilor auto profesioniști cu alte cursuri de formare necesare în temeiul legislației UE [de exemplu, formare privind mărfurile periculoase (ADR), drepturile pasagerilor și bunăstarea animalelor], precum și lipsa de claritate în ceea ce privește utilizarea TIC în cadrul cursurilor de formare (de exemplu, e learning/învățarea mixtă).
Obiectivul propunerii este să soluționeze în mod adecvat deficiențele identificate, astfe:
A) Directiva 2003/59/CE
La Articolul 2 - corelarea excepțiilor cu cele ale Regulamentului (CE) Nr. 561/2006 Al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare regulament, astfel:
2(b) clarificarea faptului că vehiculele exceptate nu pot fi folosite pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost exceptate. Exemplu, conducătorul unei autospeciale pentru stins incendii nu va fi exceptat de cerințele de pregătire profesională dacă vehiculul se deplasează pentru a fi punct de atracție la un eveniment de divertisment. Aceasta asigură consensualitatea cu art. 3(c) din regulament.
2(d) amendamentul clarifică faptul că directiva nu se aplică nici vehiculelor utilizate pentru transporturi necomreciale de ajutor umanitar care acționează în situații de urgență. Prin aceasta se asigură concordanța excepției cu cea a art. 3(d) din regulament.
2(e) propunerea aduce două noi clarificări: în primul rând sunt exceptate vehiculele utilizate atât la pregătirea practică a viitorilor conducători auto cât și la examinarea lor, iar în al doilea rând, pentru a beneficia de excepție, pregătirea conducătorilor auto nu poate fi combinată cu nicio altă operațiune de transport comercial, în acord cu prevederile similare de la art. 3(d) și 13(1)(g) din regulament.
2(f) amendmentul precizează că în vederea exceptării, transporturile necomerciale nu trebuie neapărat să fie pentru un scop asociat ”utilizării personale” a conducătorului auto; spre exempu transportul necomercial în scop caritabil efectuat de organizații nonprofit. Astfel, prevederile excepției se pun în acord cu cele ale art. 3(h) și 13(i) din regulament.
2(g) adăugarea termenului ”utilaje” clarifică faptul că pot beneficia de exceptări și conducătorii auto care își transportă utilajele cu care își desfășoară activitatea principală, aceasta asigurând conformitatea cu prevederile art. 3(aa) din regulament.
2(h) această exceptare vizează întreprinderile agricole, horticole, ferme sau de piscicole care își transportă doar ocazional produsele, fiind similară cu cea de la art. 13(1)(b) din regulament.
La articolul 7 – amendamentele țin seama de faptul că a expirat perioada de tranziție până la care conducătorii exceptați de pregătirea inițială conform art. 4 trebuiau să urmeze un prim curs de pregătire continuă, aspfel încât tuturor conducătorilor auti li se aplică prevederile privind pregătirea contunuă din 10 septembrie 2016. În plus, noua formulare are în vedere intituie obligativitatea includerii a cel puțin unui subiect din domeniul siguranței rutiere în pregătire și că subiectele nu se pot repeta în cadrul aceluiași training. De asemenea, se va prevedea că pregătirea este relevantă pentru specificul muncii conducătorului auto și actualizată la zi.
La articolul 10 - paragraful 1 este modificat pentru a include referința la codul comunitar armonizat ”95” prevăzut în Anexa I la Directiva 2006/126/CE. Textul nou va prevedea că toți conducătorii auto vor beneficia de marcarea codului 95 fie pe permisul de conducere fie pe certificatul de califiare profesională tip card. Aceasta va rezolva dificultățile recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale obținute în state membre care nu sunt cele în care conducătorul auto are reședința obișnuită și care marchează codul ”95” doar pe permisul de conducere. Se adaugă în plus o referință care să asigure recunoașterea reciprocă a atestatelor de conducător auto emise conform Regulamentului (CE) nr. 1072/2009, chiar și în cazul în care codul ”95” nu este marcat pe acesta.
La Anexa I – a fost înlocuită referirea la Decizia 85/368/CEE, în prezent abrogată, cu o referire la Recomandarea 2008/C 111/01 și la Cadrul European al Calificărilor (EQF). Fiind bazat pe o recomandare, EQF oferă statelor membre mai multă flexibilitate.
Secțiunea 1 este actualizată pentru:
•a reflecta mai bine caracteristicile tehnice și tehnologiile vehiculelor, întărind acentul pus pe conducerea ecologică;
•a pune în valoare conducerea preventivă inclusiv în ceea ce privește abilităile de anticipare, evaluar și asaptare la riscul asociat traficului rutier;
•a include referințe la utilizarea sistemelor de transmisie automate, în acord cu ultimele evoluții în domeniul tehnologiilor și caracteristicilor tehnice ale vehiculelor;
•a include elemente privind transportul de mărfuri periculoase, transportul de animale vii și de sensibilizare cu privire la dizabilități în scopul de a oferi o listă mai cuprinzătoare de subiecte și care să țină seama de diferitele tipuri de transport rutier de mărfuri și pasageri.
Secțiunea 2 este amendată pentru a permite statelor membre să utilizeze instrumete din domeniul tehnologiei informației în pregătire și de a acorda posibilitatea combinării pregătirii din domeniul Directivei 2003/59/CE cu alte forme de pregătire prevăzute de dreptul Uniunii Europene.
Anexa II – actualizările se limitează modelul UE de certificat de competență profesională și la marcarea codului armonizat ”95” prevăzut de directivă.

B) Directiva 2006/126/CE
Articolul 4 – amendamentul vizează eliminarea neclarităților prevederilor privind vârstele minime pentru obținerea unor categorii de permis de conducere, aspect pe care îl reglementează unitar la nivelul Uniunii Europene. Referirile la Directiva 2003/59/CE sunt eliminate din Articlolul 4 par. (4) lit. (e), (g), (i) și (k). În plus, un nou paragraf ”7” este introdus la Articolul 4, în scopul clarificării situațiilor în care prevederile privind vârstele minime reduse stabilite în Directiva 2003/59/CE sunt aplicabile.

3. Temele propuse pentru consultare
Ținând seama de cele menționate, prin prezenta consultare se dorește colectarea opiniilor partenerilor sociali interesați cu privire la propunerea Comisiei Europene.

4. Studiul de impact
Propunerea Comisiei Europene are un capitol privitor la evaluarea impactului ei asupra celor vizați.

 

Anunt

În data de 23 februarie 2017  a fost lansată de către Comisia Europeană o consultare publică privind o posibilă inițiativă la nivelul Uniunii Europene în domeniul drepturilor pasagerilor în transportul multimodal.

Comisia Europeană dorește să examineze opțiunile disponibile pentru o mai bună protecție a pasagerilor din UE care utilizează transportul multimodal. Scopul consultării publice deschise este de a solicita opinia publicului larg cu privire la elementele esențiale ale evaluării impactului:

  • problemele cu care se confruntă pasagerii atunci când combină mai multe moduri de transport pentru aceeași călătorie, inclusiv factorii determinanți și cauzele acestor probleme,
  • opțiunile care urmează să fie evaluate și impactul posibil al fiecărei opțiuni.

Chestionarul aferent consultării sus-menţionate este disponibil la următorul link

https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2017-pax-rights-multimodal-transport_en, iar termenul până la care poate fi transmis chestionarul completat către COM este 25.05.2017.

Consultarea poate fi de interes în mod special pentru cetățenii UE care utilizează diferite moduri de transport pentru efectuarea călătoriei.

 

 

Anunț - noile reglementări  din Austria

Începând cu 1 ianuarie 2017 au intrat în vigoare în Austria noi reglementări care actualizează cadrul existent din 2011 și introduc elemente noi pentru transpunerea Directivei 2014/67/UE privind detașarea lucrătorilor.

În ceea ce privește salariul minim, în cazul Austriei, acesta este definit, cu precădere, prin intermediul convențiilor colective de la nivel de sector.

În acest sens, autoritățile din Austria au pus la dispoziția actorilor interesați și un site cu informațiile relevante: http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_10/home.  

Documente

 

 

 

Anunț consultare publică lansată de Comisia Europeană privind consolidarea legislației sociale în domeniul transportului rutier


În data de 5 septembrie a.c., Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind consolidarea legislației sociale în domeniul transportului rutier. Consultarea abordează aspecte privind reglementările sociale ale Uniunii Europene în domeniul transporturilor rutiere – Regulamentul 561/2006, Directiva 2006/22/CE, Directiva 2002/15/CE (perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, controlul respectării prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă, timpul de muncă al lucrătorilor mobili), precum și aspecte legate de detașarea lucrătorilor (guvernate de Directiva 96/71/CE și  Directiva 2014/67/EU).
Prin această consultare publică Comisia Europeană își propune să ofere publicului larg și părților interesate posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere cu privire la toate elementele relevante pentru evaluarea funcționării reglementărilor sociale în transportul rutier, precum și cu privire la modificările dorite ale cadrului de reglementare. De asemenea, Comisia Europeană dorește să colecteze o serie de date și informații concrete, opinii ale experților, în perspectiva procesului de pregătire a propunerii legislative.
Consultarea se derulează în perioada 5 septembrie 2016 – 11 decembrie 2016 și are la bază două chestionare care pot fi accesate și completate on-line de către cei interesați pe pagina web a Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Mobilitate și Transport (DG MOVE): http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legislation-road_en  Pe aceeași pagină web se găsesc atât regulile privind publicarea rezultatelor consultării cât și documentele de referință

 

Legislaţia europeana- accesare

Flux unitati MT


Click to listen highlighted text!